Skip header content and main navigation Binghamton University, State University of New York - Fbc
 

Fernand Braudel Center, Binghamton University

Commentaries Home page

Komente

Copyright nga Immanuel Wallerstein. Të gjitha të drejtat i rezervohen autorit. Lejohet shkarkimi në kompjuter, dërgimi në mënyrë elekronike ose me e-mail tek të tjerët dhe vendosja e këtij teksti në grupe faqesh Interneti pa qëllime fitimprurëse, me kusht që teksti të mbetet i pandryshuar dhe ky shënim mbi të drejtat e autorit i bashkangjitur. Për ta përkthyer ose publikuar këtë tekst ne formë të printueshme ose në çfarëdolloj forme tjetër, duke përfshirë faqe Interneti me qëllim fitimprurës e të tjerë, kontaktoni autorin në adresën immanuel.wallerstein@yale.edu; fax: 1-203-432-6976.

Këto komente, të publikuara dy herë në muaj, kanë për qëllim të reflektojnë mbi situatën bashkëkohore botërore, parë nga një perspektivë afatgjatë dhe jo nga ajo e kryetitujve ditorë.

124.  1 Nëntor 2003 “Bolivia, Bushi, dhe Amerika Latine”

119. 15 Gusht 2003  “Anglikanët, në Veri e në Jug”

112. 1 Maj 2003, “A Egziston Akoma Bota Perëndimore?” appeared in Shekulli, 1 June 2003

113.  15 Maj 2003, “Perandoria dhe Kapitalistët”

114.  1 Qershor 2003, “Çmenduri, apo Politikë?”

115.  15 Qershor 2003  “Udhë që të Çon Kurrkund.”

116. 1 Korrik 2003 “Arësye e Thjeshtë mbi Armët që nuk Gjenden ”

117. 15 Korrik 2003 “Kur do të Bjerë Bushi?”

118.  1 Gusht 2003  “A Humbi Saddam Husseini?”

­­­­­­

Back
Fernand Braudel Center Home page

Connect with Binghamton:
Twitter icon links to Binghamton University's Twitter page YouTube icon links to Binghamton University's YouTube page Facebook icon links to Binghamton University's Facebook page Instagram

Last Updated: 11/18/14